Om stubor

 

1999

Studentbostäder i Växjös första verksamhetsar var 1999. Ägarna hade identifierat ett stort och växande behov av studentbostäder vid det som då var Högskolan i Växjö. Denna hade utvecklats ur en filial till Lunds universitet. Vid denna tid var ca 6 000 studenter inskrivna. Man var dock helt inställd på att få verksamheten att växa vidare. Kommunen var visserligen välvilligt inställd till de, som ville bygga studentbostäder, dock utan att vilja släppa till mark på Campusområdet. Stubor började då bygga ute i Hovshagaområdet. Det blev ca 100 bostäder där.

2001

Under 2001 ställde kommunen mark till förfogande på Campusområdet och ett tomträttsavtal undertecknades. På denna mark byggdes först 400 bostäder, vilka var uthyrda redan vid färdigställandet. Högskolan, som nu blivit universitet, hade framgång i rekryteringen av studerande. Det uppstod en bostadskö, som består än idag.

När kommunen i slutet av år 2001 kämpade för att i mycket hård konkurrens få Sveriges tredje polishögskola förlagd till Växjö, blev Stubor tillfrågat om man kunde tänka sig att uppföra ytterligare bostäder på mark bredvid den befintliga. Svaret blev ja. Det blev ett trumfkort för kommunen i förhandlingarna om Polishögskolan, vilka också blev framgångsrika. 240 nya lägenheter blev klara för inflyttning i januari och september 2003. (Rekordtid i Växjö.) Stubor härbärgerar mellan 60 och 200 polisaspiranter varje år. En mycket ambitiös och skötsam grupp.

2004

2004 byggdes hus nummer sju med 100 lägenheter . Återigen i god samverkan med kommunen, som på alla sätt var tvungen att tillhandahålla bostäder för det ständigt växande antalet studerande vid Universitetet.

2005

2005 erbjöds studenterna gratis IP-telefoni d.v.s. de kunde ringa gratis från sin fasta telefon i lägenheten. Detta blev en framgång och IP-tjänsten såldes även utanför Campus. (Abonnenten slipper betala Telias abonnemangsavgift)

Fortlöpande sker trimning av energiförbrukningen vad avser varmvatten, el och fjärrvärme. Trots detta är dessa kostnader ständigt stigande och eftersom de ingår i månadshyran har Stubor ett långsiktigt intresse av att investera inom detta område. Alternativet är att införa el- och värmemätare individuellt i varje lägenhet, men då övervältras kostnaden på de boende.

2008

I januari 2008 förvärvades tomterna i Stubors fastigheter och tomträttsavtalen upphörde. Under de senaste åren har Stubor fått glädjen att i ökande grad förse utländska studenter, som kommer till Växjö, med bostad. Detta sker inom ramen för ett avtal med Växjö Universitet/Linnéuniversitetet. Stubor beräknar att ta emot 470 utländska studerande under läsåret 2012-2013. De studerande kommer genom Erasmus-programmet samt genom de många bilaterala avtal Universitetet tecknat med universitet i hela världen. På detta sätt stödjer Stubor Linnéuniversitetets ständiga strävan att prioritera utländska samarbeten, för att på så sätt möjliggöra för de egna studenterna att kunna vistas utomlands 6-12 månader under sin studietid.

2012

Under innevarande år genomförs ett omfattande program för att skapa en attraktiv utomhusmiljö bl.a. genom nya uteplatser i närheten av sjöstranden med utökade möjligheter att uppleva naturlivet så nära studenternas boende. Detta sker i ett uppskattat samarbete med kommunens naturvårdsansvariga.

Framgången för det nya Linnéuniversitetet samt en samtidig topp i antalet studerande, av demografiska och konjunkturella anledningar, har inspirerat Stubor till att förse nytillkomna studerande med så kallade “studentrum”- d.v.s. ett enkelt boende med baskomfort till en väsentligt lägre månadshyra. Tanken är att dessa hyresgäster skall erbjudas ordinära lägenheter vid uppkomna vakanser - med prioritet.

Temporärt boende?

Kika in på Easy livin' Hotell!